Mulighetsstudie

1

BER analyserer potensialet og ulike utviklingsmuligheter for en eiendom.

Dette kan innebære ombygging av eksisterende eiendomsmasse, oppføring av nye bygg på ubebygget tomt eller endring av formål / utnyttelse.

Vi foretar også kvalitetssikring og verdsetting av planlagte prosjekter.

Prosjektledelse

2

BER tilbyr ulike tjenester til både private og offentlige aktører, der behovet for både økonomisk og teknisk kompetanse er påkrevd.

Eksempelvis bistår vi OPS prosjekter (offentlig privat samarbeid) ved oppføring av næringsbygg. Våre prosjektledere koordinerer finansielle og tekniske elementer i gjennomføringen.

Leierådgivning

3

BER tilbyr profesjonell leierådgivning til både utleier og leietaker i næringsbygg.

Etter å ha foretatt en grundig analyse av leieobjektet beregner vi dagens leienivå, sett opp mot markedsleiene for det aktuelle området.

BER's rapport med en begrunnet konklusjon, gjør beslutningsgrunnlaget enklere for de involverte parter.

Økonomisk rådgivning

4

Vi bistår våre kunder med økonomisk rådgivning innen næringseiendom.

Dette innebærer blant annet rådgivning i forbindelse med konkrete enkeltinvesteringer, eller ved ønske om generelle investeringsmuligheter innen eiendom.

I disse prosessene identifiserer og analyserer vi de aktuelle objektene og gir råd om strategi.

Verdirådgivning

5

Fagområdet inkluderer verdirådgivning av alle typer næringsbygg.

BER har utviklet egne verdivurderingsmodeller tilpasset oppdragets formål og omfang. Rapportene gir en god analyse av de ulike verdiparameterne som er relevant for eiendommen. Dette bidrar til at hvert enkelt objekt underlegges en nøytral, begrunnet og transparent vurdering.

BER Verdivurdering

6

Verdivurdering av næringseiendom stiller høye krav til byggteknisk og økonomisk kompetanse. Stadig nye myndighetskrav, endringer i økonomien og mer komplekse næringsbygg medvirker til økende usikkerhet til eiendommens virkelige verdi.

BERs tverrfaglige analytikere utfører alle typer oppdrag innen verdivurdering, leierådgivning og mulighetsstudier innen eiendom. Vi er en av få aktører i Norge med godkjent REV-sertifisering - Recognized European Valuer, og følger dermed European Valuation Standard (EVS).

BER bistår som prosjektrådgivere i forbindelse med investeringsprosesser, identifisering, analyse og valg av mulige investeringsobjekter.
I tillegg blir vi ofte benyttet som rådgivere ved oppdrag som krever spesialkompetanse i utviklingsprosjekter, tomtevurderinger og kostnadsanalyser.

Dette er BER

7-home

BER er et kompetansehus innen næringseiendom med uavhengige spesialister innen verdivurdering, økonomisk- og byggteknisk rådgivning.

Vi bistår både private og offentlige aktører, og har blant annet eiendomsforvaltere, leietakere, finansinstitusjoner og advokater som våre kunder.

Vår ambisjon er å være det mest respekterte selskap innen uavhengig rådgivning av bygg og næringseiendom.

BER er en nøytral aktør som er kjent for å levere objektive rapporter med høyt faglig innhold. Dette gjør at du som oppdragsgiver er sikret den samme gode og forståelige rapporten, tilpasset de ulike behov - uavhengig av din rolle i eiendomsmarkedet.

 

BERs kjerneverdier sikrer at ditt oppdrag blir håndtert på en optimal måte.

KOMPETANSE – BER består av spesialister i rikt sammensatt fagmiljø innen eiendomsrådgivning
NØYTRALITET – BER er uavhengig, selvstendig og ikke transaksjonsorientert
INTEGRITET – BER stiller høye krav til etisk standard hos medarbeidere og samarbeidspartnere

BER Byggtekniske tjenester

8

Næringsbygg blir stadig mer teknisk kompliserte, og markedet etterspør i økende grad profesjonelle rådgivere innen byggtekniske forhold.

BER er en av få aktører som tilbyr full byggteknisk rådgivning i forbindelse med kjøp, salg og leie/utleie av næringseiendom. Vi utfører tilstandsanalyser og teknisk due diligence som beskriver eiendommens tilstand, og redegjør for strakstiltak og vedlikeholdsbehov.

BER utfører blant annet vedlikeholdsanalyser for budsjettering, bistand ved eierskifte, rådgivning i forbindelse med prosjekt, byggelånsoppfølging samt ENØK-analyser og energimerking.

Oppdragene utføres av våre spesialister innen ulike fagområder. Utførelse av alle oppdrag baseres på BERs strenge rutiner, gjeldende lovverk og forskrifter, med forankring i krav til fagmessig utførelse.

Teknisk tilstandsanalyse

9

I forbindelse med teknisk due diligence eller analyse av vedlikeholdsbehov, kartlegger og beskriver BER eiendommens byggtekniske tilstand. Vi redegjør for strakstiltak, forskriftsmangler og vedlikeholdsbehov, og synliggjør muligheter og risiko i forbindelse med omsetning og forvaltning av næringseiendom.

Rapporten kan danne grunnlag for budsjetteringer og planlegging av vedlikeholds-, rehabiliterings- eller oppgraderingstiltak.

Leierådgivning

10

BER tilbyr byggteknisk rådgivning og vurdering av vedlikeholdsbehov og ansvar i forbindelse med leieforhold.

Fagområdet innebærer blant annet vurdering av vedlikeholdsansvar i henhold til leiekontrakt, spesielt hvor det er uenighet rundt tilført vedlikehold.

Videre kan et typisk oppdrag være vurdering av lokalene sett opp mot gjeldende forskriftskrav ved leiestart.

Prosjektrådgivning

11

BER bistår med ulike typer prosjektrådgivning, herunder byggelånsoppfølging, byggherreombud, eller med generell bistand innen prosjektledelse.

I vårt arbeid kvalitetssikrer vi blant annet dokumentasjon, utført arbeid og HMS-relaterte forhold.

Vi kan delta som uavhengige prosjektrådgivere innenfor de fleste deler av et byggeprosjekt, fra bistand ved mindre problemstillinger till komplett prosjektledelse.

Eierskifte

12

BER gir sakkyndig rådgivning og foretar konsekvensutredning på vegne av oppdragsgiver i forbindelse med reklamasjoner og tvistesaker, ved eierskifte - for både nærings- og boligeiendommer.

Energi

13

BER utfører energimerking av næringseiendom og ENØK – analyser.

Ved energimerking av en bygningsmasse gjennomgår man energibruken, beskriver energiforebyggende tiltak, samt utsteder en attest med energimerke.

ENØK-analyse kartlegger byggets tilstand og energibruk, og utarbeider forslag til tiltak. Formålet med rapporten er å kartlegge de mest aktuelle energitiltakene i forhold til økonomiske parametere som besparelse, investeringsbehov og inntjeningstid.